Katalog IJZ 

Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana
Tel.: 5008 170,
fax: 5008 180
Odgovorna oseba Rebeka Velak, ravnateljica
Tel.: 5008 177
Datum prve objave kataloga: 10. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.hinko-smrekar.si/ijz/
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje: v okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še: – z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju, – s kulturno-umetniško dejavnostjo, – s športno vadbo in športno dejavnostjo, – z zdravstveno zaščito, – s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Rebeka Velak, ravnateljica OŠ Hinka Smrekarja Tel.: 5008 177
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/index.php?id=70, ter na spletnih straneh Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp .
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa.Povezave s spletno stranjo.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Dostopnost